Algemene voorwaarden

Privacy

Rapportages

Voor verzekerde zorg zijn wij verplicht aan uw huisarts te rapporteren. Uitwisseling van gegevens met derden vindt uitsluitend plaats wanneer bij ons een door u getekende schriftelijke verklaring wordt ingediend van de opvragende partij. De uitgaande informatie wordt voor verzending eerst met u besproken.

Op een aantal momenten (in de intakefase, tijdens of bij afsluiting van de behandeling) wordt u verzocht vragenlijsten in te vullen om o.a. uw klachten en de veranderingen hiervan in beeld te brengen en te documenteren. Hiertoe zijn wij verplicht door de zorgverzekering. De uitkomsten hiervan worden door de behandelaar vertrouwelijk behandeld en toegevoegd aan uw dossier.

De zorgverzekering eist echter een geanonimiseerde versie van de data over te dragen aan het Digitale Informatie Systeem (DIS), www.dbcinformatiesysteem.nl. Ook worden de data overgedragen aan de Alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg (AKWA GGZ) die vervolgens de data aan de Stichting Benchmark (SBG) doorgeeft. Verder eisen sommige zorgverzekeraars dat de diagnose waarvoor u bent behandeld samen met de afrekening via VECOZO (www.vecozo.nl) aan uw dossier bij de zorgverzekeraars wordt toegevoegd.

U heeft echter de mogelijkheid een privacyverklaring te tekenen waardoor er aan de zorgverzekeraar geen diagnose wordt doorgegeven. Indien u dit wil kunt u deze aanvragen bij uw therapeut.

Geheimhouding en dossier

Al hetgeen ter sprake komt in de consulten wordt vertrouwelijk behandeld en valt onder de geheimhoudingsplicht van de behandelende GZ-psycholoog. Deze geheimhoudingsplicht valt onder uw rechten die staan vermeld in de volgende wetten:

  • de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG)
  • de Wet Bescherming Persoonsgegevens
  • de Wet Klachtrecht
  • de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WBGO)

Dienovereenkomstig mag er geen informatie aan derden worden verstrekt zonder uw toestemming.

Uw dossier wordt na beëindiging van de hulpverlening bewaard volgens de wettelijke verplichte bewaartermijn (15 jaar) en daarna vernietigd.

U bent gerechtigd het dossier eerder te laten vernietigen. Indien gewenst dient u hiertoe een schriftelijk verzoek in.

Klik hier voor de Privacyverklaring

Klachten en geschillen

De Online Therapeut hecht grote waarde aan cliënttevredenheid, zowel op het gebied van de behandeling als de therapeutische relatie. Toch kan het gebeuren dat er dingen zijn waar u ontevreden over bent. Vaak helpt het om dit zo snel mogelijk met uw therapeut te bespreken. Uw klachten worden altijd serieus genomen en samen wordt gekeken hoe uw ontevredenheid kan worden weggenomen. Mocht het onverhoopt toch niet lukken om een overeenstemming te bereiken of wilt of kunt u uw klacht niet met uw therapeut bespreken, dan kunt u terecht bij:

De klachtenregeling van de LVVP (de landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten). Kijk hier voor meer informatie: Klachtenregeling-LVVP-Wkkgz

Op grond van de wet BIG kunt u ook een klacht indienen bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, klik hier https://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/ik-heb-een-klacht voor meer informatie, of bel 050-5992641.

Tevredenheidsonderzoek

De Online Therapeut evalueert op verschillende momenten tijdens de behandeling de tevredenheid van de cliënten via een korte vragenlijst. Zo kunnen indien nodig op tijd de juiste stappen worden gezet ter verbetering van de behandeling of de behandelrelatie.

Aansprakelijkheid

De Online Therapeut aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de cliënt, de zorgvrager, voor enige schade, behalve in het geval dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in het voorkomende geval tot uitkering overgaat.