Online therapie:
Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (cgt) is een wetenschappelijk bewezen effectieve therapie, welke zowel het gedrag als de negatieve gedachten aanpakt die de problemen in stand houden.

Bij cognitieve gedragstherapie (cgt) werkt de online psycholoog nauw met je samen om tot verbetering van je klachten te komen. Hij of zij probeert zo direct en zo concreet mogelijk aan te sluiten bij je problemen en vraagt je thuis te oefenen door opdrachten uit te voeren die je helpen je doel te bereiken. Deze online therapie richt zich vooral op het hier en nu en minder op het verleden. Soms wordt wel kort naar het verleden gekeken om meer inzicht te krijgen in hoe de huidige manier van denken en gedragspatronen zijn ontstaan.

Meld je hier aan

In de video zie je een nadere uitleg over hoe cognitieve gedragstherapie werkt.

Zie onderstaande folders voor meer informatie.

Bezoek onderstaande website voor meer informatie.

Online therapie:
Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie is een vorm van kortdurende psychotherapie die zich niet bezig houdt met klachten in het verleden of heden, maar zich richt op gewenst gedrag in de toekomst.

Via deze online therapie wordt er stap voor stap gekeken naar hoe je jouw doelen kunt bereiken. De nadruk ligt op je sterke eigenschappen en eerdere successen. Je online psycholoog helpt je om jouw kracht naar boven te halen en deze in de praktijk in te zetten.

Meld je hier aan

Online therapie:
EMDR

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) is een therapievorm waarbij herinneringen aan schokkende ervaringen worden verwerkt. EMDR is effectief gebleken bij post traumatische stressstoornissen (PTSS) en bij vele andere klachten. Onderzoek heeft aangetoond dat ongeveer 90% van de mensen geen PTSS meer heeft na drie EMDR-sessies van 90 minuten. Bij EMDR neem je op verzoek van de psycholoog de schokkende herinnering in gedachten. Dan maakt de psycholoog gedurende 20 à 30 seconden met zijn vingers horizontale bewegingen, welke je volgt met je ogen. Een andere manier is dat je met je ogen een lichtje volgt op je computer of luistert naar tikjes via een koptelefoon. Deze methoden worden gebruikt bij online therapie. Tussendoor vraagt de psycholoog wat je ervaart en laat je na een kort antwoord weer naar de vinger of het lichtje kijken of naar de tikjes luisteren. Deskundigen zijn het er nog niet over eens hoe EMDR werkt, maar wel dát het werkt. Een aantal onderzoekers vermoedt dat de effectiviteit te maken heeft met de belasting van het werkgeheugen.

In onderstaand filmpje zie je hoe EMDR in zijn werk gaat.Online therapie:
Interpersoonlijke therapie

Interpersoonlijke therapie

Interpersoonlijke therapie (IPT) is samen met cognitieve gedragstherapie de meest effectieve behandeling voor depressie. IPT is gebaseerd op de gedachte dat veranderingen in belangrijke sociale relaties een depressie kunnen uitlokken bij mensen die daar aanleg voor hebben. Tijdens deze online therapie wordt onder andere je sociale netwerk in kaart gebracht. Vervolgens wordt besproken welke veranderingen recentelijk hebben plaatsgevonden in dit netwerk.

Binnen IPT worden vier mogelijke thema´s onderscheiden:

  • Rouw om een belangrijk verlies;
  • Een conflict met een belangrijke ander;
  • Een grote verandering in sociale rollen zoals bij het krijgen van een eerste kind of op jezelf gaan wonen;
  • Een tekort aan interpersoonlijke relaties, eenzaamheid.

Focus rouw:

Na een overlijden kan er een depressie ontstaan. Dit gebeurt vaak als emoties niet voldoende beleefd of erkend worden. Emoties kunnen bewust of onbewust worden onderdrukt. Misschien is er geen gelegenheid voor de rouw of ben je bang voor het immense gevoel van verdriet. De online therapie richt zich daarom in eerste instantie op het weer op gang brengen van het vastgelopen rouwproces door de emoties te (her)beleven die niet voldoende aan bod zijn gekomen.


Focus interpersoonlijk conflict:

Wanneer een conflict (mede) oorzaak is van je depressie wordt het conflict in kaart gebracht en je wensen ten aanzien van die ander worden besproken. Er wordt ingezoomd op de gesprekken die je met hem of haar hebt en er wordt gekeken naar manieren om je wensen vervult te krijgen. Soms wordt er geoefend met nieuwe gespreksstijlen.


Focus rolverandering:

Er wordt van rolverandering gesproken als je een belangrijke overgang in je leven meemaakt. Voorbeelden zijn met pensioen gaan, voor het eerst een kind krijgen, gaan studeren, een verhuizing of een scheiding. Zo’n overgang gaat gepaard met een verschuiving in je sociale relaties en kan ook gevoelens van verlies teweeg brengen. Een nieuwe fase in je leven betekent vaak dat je afscheid moet nemen van vertrouwde en belangrijke dingen uit de vorige fase. Behandeling richt zich op het verwerken van eventuele verliezen en op het aanpassen aan je nieuwe rol. Er wordt met je gekeken hoe je een prettige invulling kunt geven aan deze nieuwe fase en wie en wat je daar voor nodig heeft.


Focus: interpersoonlijk tekort:

Mensen zijn sociale dieren en voor de meeste mensen geldt dat zij anderen nodig hebben om zich gelukkig te voelen. Helaas kan het zijn dat het je niet lukt om voldoende sociale contacten te krijgen of te behouden. Dit kan leiden tot eenzaamheid en depressie. De therapeut onderzoekt met jou waardoor dit probleem er is. Misschien heb je verwachtingen van andere mensen die ervoor zorgen dat je terughoudend bent. Ook kan het zijn dat je niet goed weet hoe je het beste een gesprek kan beginnen of gaande houden. Je therapeut zal met je onderzoeken in hoeverre jouw overtuigingen kloppen en helpt je met het oefenen van nieuwe sociale vaardigheden.


Meld je hier aan

Online therapie:
Mediatieve therapie bij dementie

Mediatieve therapie bij dementie

Wanneer individuele therapie niet (meer) mogelijk is, kan mediatieve therapie worden ingezet. Mediatieve therapie is therapie via een mediator, oftewel via een tussenpersoon. Bij mensen met dementie is de mediator vaak een familielid of een zorgteam. Tijdens de online therapie krijgt u, als mantelzorger, uitleg over het ziektebeeld. Ook wordt er een analyse gemaakt van het probleem. Mogelijke oorzaken van het probleem worden in kaart gebracht.

Deze oorzaken kunnen een lichamelijke, cognitieve of een psychologische aard hebben. Daarnaast kunnen de persoonlijkheid en de omgeving een rol spelen. Vaak speelt er een mix van verschillende triggers. Wanneer de mogelijke oorzaken in kaart zijn gebracht zullen er samen met u, als mantelzorger, passende interventies worden uitgeprobeerd en geëvalueerd. Vaak zullen er aanpassingen in de omgeving, de benadering of de daginvulling worden gemaakt. Bij ernstige problemen wordt soms in overleg met de huisarts medicatie ingezet.


Meld je hier aan