Privacyverklaring

De Online Therapeut, gevestigd aan Händelstraat 13, 2162 AD Lisse, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.deonlinetherapeut.nl
Händelstraat 13
2162 AD Lisse

Persoonsgegevens die worden verwerkt

De Online Therapeut verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten van De Online Therapeut en/of omdat u deze zelf heeft verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in
  correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer
 • Polisnummer zorgverzekeraar

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt.

De Online Therapeut verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Informatie over uw geestelijke gezondheid, waaronder diagnoses, behandelplan, vragenlijsten en voortgang van de therapie.
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • ID nummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag de persoonsgegevens worden verwerkt

De Online Therapeut verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Ten behoeve van de behandeling

Geautomatiseerde besluitvorming

De Online Therapeut gebruikt geen geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang persoonsgegevens bewaard worden

De Online Therapeut bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en minimaal zo lang als wettelijk is vastgelegd. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: uw dossier wordt na beëindiging van de hulpverlening bewaard volgens de wettelijke verplichte bewaartermijn (15 jaar) en daarna vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Online Therapeut deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Online Therapeut blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt De Online Therapeut uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit wordt alleen gedaan met uw nadrukkelijke toestemming. Zo zijn psychologiepraktijken voor verzekerde zorg verplicht om aan uw huisarts te rapporteren. Uitwisseling van gegevens met derden vindt uitsluitend plaats wanneer bij De Online Therapeut een door u getekende schriftelijke verklaring wordt ingediend van de opvragende partij. De uitgaande informatie wordt voor verzending eerst met u besproken. Op een aantal momenten (in de intakefase, tijdens of bij afsluiting van de behandeling) wordt u verzocht vragenlijsten in te vullen om o.a. uw klachten en de veranderingen hiervan in beeld te brengen en te documenteren. Hiertoe zijn psychologiepraktijken verplicht door de zorgverzekering. De uitkomsten hiervan worden door de behandelaar vertrouwelijk behandeld en toegevoegd aan uw dossier. De zorgverzekering eist echter een geanonimiseerde versie van de data over te dragen aan het Digitale Informatie Systeem (DIS), www.dbcinformatiesysteem.nl. Ook worden de data overgedragen aan de Alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg (AKWA GGZ) die vervolgens de data aan de Stichting Benchmark (SBG) doorgeeft. Verder eisen sommige zorgverzekeraars dat de diagnose waarvoor u bent behandeld samen met de afrekening via VECOZO (www.vecozo.nl) aan uw dossier bij de zorgverzekeraars wordt toegevoegd.

U heeft echter de mogelijkheid een privacyverklaring te tekenen waardoor er aan de zorgverzekeraar geen diagnose wordt doorgegeven. Indien u dit wil kunt u deze aanvragen bij uw therapeut.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt

De website van de Online Therapeut gebruikt cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Online Therapeut en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die De Online Therapeut van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@deonlinetherapeut.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, wordt u verzocht een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. De Online Therapeut reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De Online Therapeut wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe persoonsgegevens worden beveiligd

De Online Therapeut neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op via info@deonlinetherapeut.nl.