Gecontracteerde zorg

Tarieven en vergoedingen van
een online psycholoog bij gecontracteerde zorg

De Online Therapeut heeft contracten met alle reguliere Nederlandse zorgverzekeraars. Elke therapiesessie wordt na afronding van de behandeling direct gedeclareerd bij jouw zorgverzekeraar. Je hebt vanuit je basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp. De vergoeding valt, zoals bij de meeste vormen van zorg, wel onder het eigen risico. Het eigen risico wordt per kalenderjaar berekend. Je zorgverzekeraar berekent of je eigen risico moet betalen. Als je in het kalenderjaar waarin je behandeling krijgt nog eigen risico open hebt staan, stuurt jouw zorgverzekeraar je een rekening. Deze kosten zijn voor een intakegesprek van 60 minuten maximaal € 183,44 en voor intake en behandeling samen nooit meer dan het voor jou geldende maximale eigen risico van € 385,-(tenzij je voor een hoger eigen risico hebt gekozen). Heb je het gehele eigen risico van dat jaar al betaald vanwege andere zorgkosten, dan zal de zorgverzekeraar geen kosten bij je in rekening brengen.

Hoeveel behandelsessies je krijgt aangeboden hangt af van de aard en ernst van je klachten en wordt tijdens het intakegesprek met je besproken. Een sessie bestaat uit 45 minuten gesprekstijd en 15 minuten aan administratie. Een behandeling via beeldbellen of chatten kan gratis aangevuld worden met online zelfhulpmodules.

Je (gecontracteerde) zorgverzekeraar vergoed dus het gehele bedrag met aftrek van eigen risico, tenzij je zorgvraag valt onder niet-verzekerde zorg.

Hier vind je een lijst met behandeltarieven zoals opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. De bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg is gebaseerd op het zorgprestatiemodel. Lees hier meer over het zorgprestatiemodel.

Vraag direct een intakegesprek aan.

Meld je hier aan

Niet-gecontracteerde zorg & stoppen of doorverwijzing na intake

Niet-gecontracteerde zorg

Voor de basisverzekering heb je de keuze uit drie varianten: een restitutiepolis, een combipolis of een naturapolis.

Restitutiepolis:
Je krijgt volledige vergoeding bij zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders.

Combipolis:
Een combinatiepolis houdt in dat voor sommige vormen van zorg alleen gecontracteerde zorgaanbieders volledig worden vergoed, terwijl bij andere vormen ook niet-gecontracteerde zorgaanbieders voor volledige vergoeding in aanmerking komen. Vraag na bij je zorgverzekeraar wat voor de geestelijke gezondheidszorg geldt.

Naturapolis:
Bij een naturapolis krijg je alleen volledig vergoeding bij gecontracteerde zorgaanbieders. Indien je naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat moet je een deel van de kosten zelf betalen. Hoe hoog dit deel is, verschilt per verzekeraar, maar gemiddeld wordt 50 tot 80% van het tarief vergoed. De Online Therapeut heeft contracten met alle reguliere zorgverzekeraars. De behandeling zal dus altijd worden vergoed indien de diagnose valt onder verzekerde zorg.


Meld je hier aan

Stoppen of doorverwijzing na intake

Soms komt het voor dat je na intake wordt doorverwezen of wordt terugverwezen naar de huisarts omdat bij De Online Therapeut niet de juiste hulp voor jouw probleem kan worden geboden. Ook kan het zijn dat je er zelf voor kiest om na de intake niet verder te gaan. De tarieven van de intake zijn landelijk vastgesteld en bedragen maximaal € 183,44 voor een intakegesprek van 60 min. Als je in het kalenderjaar waarin de intake plaatsvond nog eigen risico open had staan, stuurt jouw zorgverzekeraar je daarvan een rekening. Heb je het gehele eigen risico van dat jaar al betaald, dan zal de zorgverzekeraar de kosten van de intake vergoeden.

Niet-verzekerde zorg

Niet-verzekerde zorg

Niet alle problemen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Onder andere onderstaande problemen worden niet vergoed:

  • aanpassingsstoornissen (bijv. na een scheiding, ontslag, overlijden).
  • problemen op het werk zoals overspannenheid.
  • Slaapstoornissen, tenzij dit een uiting is van bijv. depressie of een andere stoornis die wel vergoed wordt.
  • Een specifieke fobie (bijvoorbeeld een fobie voor spinnen).
  • relatieproblemen.
  • een ouder-kind-relatieprobleem, mishandeling, rouwreactie, studieprobleem, identiteitsprobleem, religieus probleem of levensfaseprobleem.

Twijfel je of jouw probleem onder verzekerde zorg valt, neem dan vrijblijvend contact met ons op via telefoonnummer 06-41755631 of gebruik het contactformulier. Wij zullen naar aanleiding van je klachtomschrijving inschatten of je probleem onder vergoede zorg valt.

Wanneer je in behandeling bent kun je gratis gebruik maken van online zelfhulpmodules als aanvulling op je behandeling.

Vraag direct een intakegesprek aan.

Meld je hier aan

 

Tarieven
Omschrijving Tarief
Consult 45 minuten * €109,00
Te laat/niet afgezegde afspraak €45,00

* consult is 45 min. directe tijd, 15 min. indirecte tijd, totaal 60 min.
Betalingsvoorwaarden Generalistische Basis GGZ

Betalingsvoorwaarden Generalistische Basis GGZ

Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch (neuro)psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.

Artikel 2

No-show: Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd aan de patiënt in rekening te brengen.

Artikel 3

De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4

Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de patiënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.

Artikel 5

Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 6

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incasso¬kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 7

Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 8

Cliënt dient zichzelf op de hoogte te stellen van de kosten van intake en behandeling en de eventuele vergoeding door zijn/haar verzekeraar. Cliënt draagt eigen verantwoordelijkheid voor het navragen bij zijn verzekeraar of de intake en behandeling vergoed worden. De Online Therapeut faciliteert hierbij door cliënt te wijzen op de informatie op de praktijkwebsite. Dit gebeurt onder andere via een informatiebrief die per mail wordt verstrekt voorafgaand aan het intakegesprek.